Collapse termio/termios/sgtty terminal interface down to Posix termios.